how2j.cn


工具版本兼容问题
布局器是用在容器上的。 用来决定容器上的组件摆放的位置和大小


本视频是解读性视频,所以希望您已经看过了本知识点的内容,并且编写了相应的代码之后,带着疑问来观看,这样收获才多。 不建议一开始就观看视频6分2秒
本视频采用html5方式播放,如无法正常播放,请将浏览器升级至最新版本,推荐火狐,chrome,360浏览器 如果装有迅雷,播放视频呈现直接下载状态,请调整 迅雷系统设置-基本设置-启动-监视全部浏览器 (去掉这个选项)示例 1 : 绝对定位   
示例 2 : FlowLayout   
示例 3 : BorderLayout   
示例 4 : GridLayout   
示例 5 : setPreferredSize   
示例 6 : CardLayout   
示例 7 : 练习-计算器上的按钮   
示例 8 : 答案-计算器上的按钮   

绝对定位就是指不使用布局器,组件的位置和大小需要单独指定
package gui; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class TestGUI { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("LoL"); f.setSize(400, 300); f.setLocation(200, 200); // 设置布局器为null,即进行绝对定位,容器上的组件都需要指定位置和大小 f.setLayout(null); JButton b1 = new JButton("英雄1"); // 指定位置和大小 b1.setBounds(50, 50, 80, 30); JButton b2 = new JButton("英雄2"); b2.setBounds(150, 50, 80, 30); JButton b3 = new JButton("英雄3"); b3.setBounds(250, 50, 80, 30); // 没有指定位置和大小,不会出现在容器上 JButton b4 = new JButton("英雄3"); f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); // b4没有指定位置和大小,不会出现在容器上 f.add(b4); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }
设置布局器为FlowLayout,顺序布局器
容器上的组件水平摆放
加入到容器即可,无需单独指定大小和位置
FlowLayout
package gui; import java.awt.FlowLayout; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class TestGUI { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("LoL"); f.setSize(400, 300); f.setLocation(200, 200); // 设置布局器为FlowLayerout // 容器上的组件水平摆放 f.setLayout(new FlowLayout()); JButton b1 = new JButton("英雄1"); JButton b2 = new JButton("英雄2"); JButton b3 = new JButton("英雄3"); // 加入到容器即可,无需单独指定大小和位置 f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }
设置布局器为BorderLayout
容器上的组件按照上北 下南 左西 右东 中的顺序摆放
BorderLayout
package gui; import java.awt.BorderLayout; import java.awt.FlowLayout; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class TestGUI { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("LoL"); f.setSize(400, 300); f.setLocation(200, 200); // 设置布局器为BorderLayerout // 容器上的组件按照上北下南左西右东中的顺序摆放 f.setLayout(new BorderLayout()); JButton b1 = new JButton("洪七"); JButton b2 = new JButton("段智兴"); JButton b3 = new JButton("欧阳锋"); JButton b4 = new JButton("黄药师"); JButton b5 = new JButton("周伯通"); // 加入到容器的时候,需要指定位置 f.add(b1, BorderLayout.NORTH); f.add(b2, BorderLayout.SOUTH); f.add(b3, BorderLayout.WEST); f.add(b4, BorderLayout.EAST); f.add(b5, BorderLayout.CENTER); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }
GridLayout,即网格布局器
GridLayout
package gui; import java.awt.GridLayout; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class TestGUI { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("LoL"); f.setSize(400, 300); f.setLocation(200, 200); // 设置布局器为GridLayerout,即网格布局器 // 该GridLayerout的构造方法表示该网格是2行3列 f.setLayout(new GridLayout(2, 3)); JButton b1 = new JButton("洪七"); JButton b2 = new JButton("段智兴"); JButton b3 = new JButton("欧阳锋"); JButton b4 = new JButton("黄药师"); JButton b5 = new JButton("周伯通"); f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.add(b4); f.add(b5); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }
即便 使用 布局器 ,也可以 通过setPreferredSize,向布局器建议该组件显示的大小.
只对部分布局器起作用,比如FlowLayout可以起作用。 比如GridLayout就不起作用,因为网格布局器必须对齐
setPreferredSize
package gui; import java.awt.Dimension; import java.awt.FlowLayout; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; public class TestGUI { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("LoL"); f.setSize(400, 300); f.setLocation(200, 200); f.setLayout(new FlowLayout()); JButton b1 = new JButton("英雄1"); JButton b2 = new JButton("英雄2"); JButton b3 = new JButton("英雄3"); // 即便 使用 布局器 ,也可以 通过setPreferredSize,向布局器建议该组件显示的大小 b3.setPreferredSize(new Dimension(180, 40)); f.add(b1); f.add(b2); f.add(b3); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }
因为CardLayout需要用到面板JComboBox这些内容暂时还没学的内容,所以放在后面讲: CardLayout
CardLayout
示例 7 :

练习-计算器上的按钮

edit Or  姿势不对,事倍功半! 点击查看做练习的正确姿势
使用布局器做出计算器上的按钮效果
练习-计算器上的按钮
示例 8 :

答案-计算器上的按钮

edit
在查看答案前,尽量先自己完成,碰到问题再来查看答案,收获会更多
在查看答案前,尽量先自己完成,碰到问题再来查看答案,收获会更多
在查看答案前,尽量先自己完成,碰到问题再来查看答案,收获会更多
查看本答案会花费3个积分,您目前总共有点积分。查看相同答案不会花费额外积分。 积分增加办法 或者一次性购买JAVA 中级总计0个答案 (总共需要0积分)
查看本答案会花费3个积分,您目前总共有点积分。查看相同答案不会花费额外积分。 积分增加办法 或者一次性购买JAVA 中级总计0个答案 (总共需要0积分)
账号未激活 账号未激活,功能受限。 请点击激活
本视频是解读性视频,所以希望您已经看过了本答案的内容,带着疑问来观看,这样收获才多。 不建议一开始就观看视频

2分11秒 本视频采用html5方式播放,如无法正常播放,请将浏览器升级至最新版本,推荐火狐,chrome,360浏览器 如果装有迅雷,播放视频呈现直接下载状态,请调整 迅雷系统设置-基本设置-启动-监视全部浏览器 (去掉这个选项)


package gui; import java.awt.GridLayout; import java.util.ArrayList; import java.util.List; import javax.swing.JButton; import javax.swing.JFrame; import javax.swing.JPanel; public class TestGUI { public static void main(String[] args) { JFrame f = new JFrame("计算器"); int gap = 8; f.setSize(322, 272); f.setLocation(200, 200); f.setLayout(null); JPanel middlePanel = new JPanel(); middlePanel.setBounds(gap, gap, 300, 225); f.add(middlePanel); middlePanel.setLayout(new GridLayout(4, 5,gap,gap)); middlePanel.add(new JButton("7")); middlePanel.add(new JButton("8")); middlePanel.add(new JButton("9")); middlePanel.add(new JButton("/")); middlePanel.add(new JButton("sq")); middlePanel.add(new JButton("4")); middlePanel.add(new JButton("5")); middlePanel.add(new JButton("6")); middlePanel.add(new JButton("*")); middlePanel.add(new JButton("%")); middlePanel.add(new JButton("1")); middlePanel.add(new JButton("2")); middlePanel.add(new JButton("3")); middlePanel.add(new JButton("-")); middlePanel.add(new JButton("1/x")); middlePanel.add(new JButton("0")); middlePanel.add(new JButton("+/-")); middlePanel.add(new JButton(".")); middlePanel.add(new JButton("+")); middlePanel.add(new JButton("=")); f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); f.setVisible(true); } }


HOW2J公众号,关注后实时获知布最新的教程和优惠活动,谢谢。


问答区域    
2019-01-24 交作业
zhangsir233计算器:归归归归归~~~零
package test_Swing;

import java.awt.GridLayout;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class Practise02 {
	public static void main(String[] args) {
		JFrame f = new JFrame();
		f.setSize(400,350);
		f.setLocation(300,300);
		//前两个参数是网格格式后两个参数是网格之间上下左右的间隙
		f.setLayout(new GridLayout(4,5,10,10));
		
		
		//设置按键字符串数组
		String nums[] = new String[]  { "7", "8", "9", "/",
				"sp", "4", "5", "6", "*", "%", 
				"1", "2", "3", "-", "1/x", "0",
                "+/-", ".", "+", "=" };
		//设置按键
		JButton b[] = new JButton[nums.length];
		for(int i=0;i<nums.length;i++)
		{
			b[i] = new JButton(nums[i]);
			f.add(b[i]);
		}
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setVisible(true);	
	}
}

							

回答已经提交成功,正在审核。 请于 我的回答 处查看回答记录,谢谢
答案 或者 代码至少填写一项, 如果是自己有问题,请重新提问,否则站长有可能看不到

2018-12-05 交作业
bigbang0交作业
package com.how2j.gui;

import java.awt.GridLayout;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;

public class GuiLayoutPractice {
	public static void main(String[] args) {
		JFrame f = new JFrame("计算器");
		f.setLayout(new GridLayout(4, 5, 10, 10));
		f.setLocationRelativeTo(null);
		f.setSize(400, 300);
		String[] str = new String[] { "7", "8", "9", "/", "sp", "4", "5", "6", "*", "%", "1", "2", "3", "-", "1/x", "0",
				"+/-", ".", "+", "=" };
		JButton[] buttons = new JButton[20];
		for (int i = 0; i < buttons.length; i++) {
			buttons[i] = new JButton(str[i]);
			f.add(buttons[i]);
		}
		f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		f.setVisible(true);
	}
}

							

回答已经提交成功,正在审核。 请于 我的回答 处查看回答记录,谢谢
答案 或者 代码至少填写一项, 如果是自己有问题,请重新提问,否则站长有可能看不到

2018-09-20 计算器布局
2018-01-05 布局
2017-11-14 这段代码是多少
2017-10-28 站长大大,我复制的你的代码,结果运行成这样是为什么
2017-10-28 站长,我复制的你的代码,结果运行成这样是为什么
2017-07-03 标题FlowLayerout 拼写错了--Layrout
提问之前请登陆
提问已经提交成功,正在审核。 请于 我的提问 处查看提问记录,谢谢
关于 JAVA 中级-图形界面-布局器 的提问

尽量提供截图代码异常信息,有助于分析和解决问题。 也可进本站QQ群交流: 984886441
提问尽量提供完整的代码,环境描述,越是有利于问题的重现,您的问题越能更快得到解答。
对教程中代码有疑问,请提供是哪个步骤,哪一行有疑问,这样便于快速定位问题,提高问题得到解答的速度
在已经存在的几千个提问里,有相当大的比例,是因为使用了和站长不同版本的开发环境导致的,比如 jdk, eclpise, idea, mysql,tomcat 等等软件的版本不一致。
请使用和站长一样的版本,可以节约自己大量的学习时间。 站长把教学中用的软件版本整理了,都统一放在了这里, 方便大家下载: http://how2j.cn/k/helloworld/helloworld-version/1718.html

上传截图